GLOBAL WOMEN IN MUSIC FOR HUMAN RIGHTS 

UPPROP FÖR NY MUSIK 

Musik som hyllar de mänskliga rättigheterna – av kvinnliga kompositörer i alla åldrar, från alla delar av världen och i varje stil och genre! 

Kvinnors musik är en väsentlig del av världsarvet - Att synliggöra kvinnliga kompositörer uppmärksammar deras förmåga och potential att skapa nya verk som utgår från världen, olika kulturer och musikfält.

Musik känner inga gränser. 

Kvinnors grundläggande roll i skapandet och överförandet av påtagliga och mer abstrakta kulturarv och i skapandet och praktiserandet av musik tillhör inte ett folk eller en kultur, det tillhör hela mänskligheten. 

I år är det 70 år sedan FN:s generalförsamling antog deklarationen för mänskliga rättigheter. Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica har utsetts till att bli officiell partner för jubileet och uppmanar kvinnliga kompositörer i alla åldrar och från alla delar av världen att komponera musik inspirerad av den pågående kampen för mänskliga rättigheter och för fred. 

Tio verk utsedda av en internationell jury kommer att framföras och spelas in under en galakonsert på Teatro Argentina i Rom den 5 november. 

Föreskrifter: 

1. Anmälan är öppen för flickor och kvinnor från 8 år och uppåt. 

2. Kompositörer kan skicka in verk i alla musikaliska idiom och genrer. (Nutida, klassiskt, traditionellt, populärmusik, jazz, etc.) Då text tillämpas måste det, oavsett språk, även skickas in en engelsk översättning. 

3. Musik måste noteras med traditionell notation. Om en kompositör inte har möjlighet att själv notera sin musik kan den ta hjälp av någon, vars namn ska anges. 

4. Inlämnade verk ska vara helt nya eller nyligen uppförda och ska skickas som PDF. Vänligen skicka inte inspelningar. 

5. Varje kompositör kan ansöka med ETT verk. 

6. Verkets längd får inte överstiga 5 minuter. 

7. Kategorier för ansökan: Soloinstrument, Soloröst med ett till fyra instrument, Kör, SATB, med eller utan pianoforte, Ensemble med 8 till 12 instrument (Vänligen notera att musikerna kommer att vara av alla kön). 

8. Skicka även in ett cv på 10 rader där nationalitet och födelsedatum anges, samt födelseplats, bostadsort och e-postadress. 

9. Kompositörer upp till och med 18 år ska till sin ansökan bifoga ett brev signerat av antingen familj, skola eller lärare som godkänner medverkan och bekräftar att verket är ett originalverk av kompositören i fråga. 

10. Sista ansökningsdag är 30 juni 2018. 

11. Vänligen skicka ansökan till Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Märk ansökan med: GWIM4Human Rights. 

12. Det kostar inget att ansöka, 

 

VIKTIG INFORMATION: 

VAD INNEBÄR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA? 

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en milstolpe i arbetet för att främja alla människors lika värde.

Deklarationen utarbetades av representanter med juridisk och kulturell bakgrund från alla världens regioner och fastställde för första gången att de grundläggande mänskliga rättigheterna är universellt skyddade. Deklarationen antogs av FN: s generalförsamling i Paris den 10 december 1948. 

Mänskliga rättigheter är rättigheter som gäller för alla människor, oavsett nationalitet, bostadsort, kön, nationellt eller etniskt ursprung, färg, religion, språk eller någon annan omständighet.

Vi har alla rätt till våra mänskliga rättigheter, utan diskriminering. 

De mänskliga rättigheterna hänger ihop, är beroende av varandra och är odelbara. 

Inspireras av dessa i ditt skapande: 

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 18. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 26. Var och en har rätt till utbildning.

Artikel 27. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman. 

 

 

women in music

GLOBAL WOMEN IN MUSIC FOR HUMAN RIGHTS

 CALL FOR NEW MUSIC

 

Women’s music is an essential part of world heritage.
 Empowering women composers recognizes their ability and potential to create new works involving the world, different cultures and musical fields.Music knows no boundaries.The fundamental role of women in the creation and transmission of tangible and intangible cultural heritage and the creation and practice of music belongs not only to a people or a culture, but to all of humanity.

The Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica, upon invitation from the High Commission for Human Rights of the United Nations to be a partner for the 70th Anniversary Celebrations of the Signing of the Universal Declaration of Human Rights, is circulating a worldwide call to women composers, of all ages, to compose new music inspired by the ongoing battle for Human Rights and Peace. Ten works, chosen by an international Reading Commission designated by the Foundation, publicly announced at the end of July 2018, will be performed and recorded in a Gala Concert in the Teatro Argentina, Rome, on the 5th November.

 

Regulations:

1.      This call is open to (a) girls from 8 to 18(b) women from 19 years of age. 

2.      Composers may submit works in any musical idiom or genre (contemporary, classical, traditional, popular, jazz, etc). 

3.      Texts (where applicable) in any language must be accompanied by an English language translation. 

4.      Music must be written in traditional notation. If a composer is unable to write her own music in a score, she may use the services of someone else whose name must be given. 

5.      Works submitted may be new or previously performed and in PDF files. 

6.      Do not send recordings. 

7.      Each composer may send only ONE score

8.      Duration of work: maximum 6 minutes 

9.      Categories for submissions: Solo instrument Solo voice with one to four instruments Choir s.a.t.b with or without pianoforte Group/ensemble of 8 to 12 instruments 

10.   Please include, in WORD file (Times New Roman 12), a 10-line curriculum including nationality, date and place of birth, residence and a contact (email). 

11.   Girls of 18 years of age or younger must accompany the application with a signed letter from their family, school or teacher authorizing their participation, and confirming this is the composer’s own original work. 

12.   Deadline for submission: 30th June 2018 

13.   There is no submission fee

14.   Please send scores to: controcanto@donneinmusica.org marking submission – GWIM4HumanRights

 

IMPORTANT INFORMATION:

WHAT ARE HUMAN RIGHTS

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights.Drafted by representatives with legal and cultural backgrounds from all regions of the world, it set out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected. The Declaration was adopted by the UN General Assembly in Paris on 10 December 1948.

Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status.We are all entitled to our human rights without discrimination.These rights are interrelated, interdependent and indivisible.

Please meditate on:

  • Article 1 - All human beings are born free and equal in dignity and rights
  • Article 3 - Everyone has the right to life, liberty and security
  • Article 18 - Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion
  • Article 26 - Everyone has the right to education 
  • Article 27 - Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to the protection of the moral and material interests resulting from any literary or artistic production of which he or she is the author.   

 

http://www.standup4humanrights.org/en/partners.html

 

 #GWIM4HumanRights    


 

 

 


 

CHI SIAMO: LA FONDAZIONE ADKINS CHITI

“Se uno dei grandi traguardi del XX secolo è stato l'ingresso delle donne nei settori dell'economia, del commercio e delle attività intellettuali, una delle maggiori sfide del XXI secolo è garantire alle compositrici, autrici e creatrici di musica pari opportunità di accesso, avanzamento di carriera e riconoscimento del proprio lavoro nel settore della musica. Solo in questo modo sarà possibile superare una visione mono-culturale, maschile ed obsoleta, del patrimonio culturale ed artistico internazionale, a vantaggio dell'umanità intera”.

La Fondazione: dal 1978 ad oggi

La “Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica” è un’organizzazione internazionale non governativa, con sede a Fiuggi Città (FR), nata nel 1978 dalla volontà della musicista e musicologa Patricia Adkins Chiti. Da 35 anni la Fondazione promuove e sostiene il ruolo delle donne come creatrici e compositrici di musica attraverso una rete che riunisce oltre 27.000 donne - compositrici, creatrici di musica, pedagoghe, musicologhe e musiciste - in 108 paesi e 84 associazioni partner legalmente costituite in 59 paesi diversi. In Italia le associazioni che collaborano con la Fondazione hanno sede a: Bari, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Salerno, Pescara, Ancona, Venezia, Milano, Torino e Roma.

Il mandato della Fondazione è stato sancito nel 1996 nella Dichiarazione di Fiuggi, documento tradotto in 32 lingue e firmato dai membri della rete per riconoscere il contributo delle donne alla cultura ed allo sviluppo, assicurare la loro partecipazione nella formulazione ed implementazione di politiche culturali ad ogni livello, garantire l’accesso a posti decisionali nel mondo della cultura e dello spettacolo e per preservare, promuovere, sostenere e salvaguardare i diritti artistici delle musiciste in ogni comunità.

Leggi tutto...