Evterpe

EvterpeEvterpe är en ideell förening vars mål är jämställdhet inom det svenska musiklivet.

- Evterpe verkar för att skapa ett mer attraktivt musikklimat för tonsättare, musiker, pedagoger, forskare, journalister och lyssnare.

- Evterpe vill särskilt stödja kvinnor som arbetar inom musikområden som traditionellt sett inte betraktas som kvinnliga.

- Evterpe arrangerar konserter inom alla musikgenrer samt seminarier, föreläsningar, workshops och temadagar i Stockholm med omnejd.

- Evterpe vill fungera som ett nätverk och forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte för kvinnor i musiklivet

Under de senaste åren har Evterpes intresse av kvinnliga tonsättare ökat, framför allt för de nu icke levande. Detta intresse resulterade i att föreningen under år 2009 gav ut nothäftet ”Gömda skatter”. Nothäftet innehåller totalt 16 sånger från fem sekel, från barock till nutid, och är alla komponerade av kvinnliga tonsättare. Majoriteten av sångerna hade aldrig tidigare varit utgivna och flera av dem fanns enbart i handskrift. Häftet går att köpa direkt via Evterpe.

 

en

Evterpe is a nonprofit organization whose goal is equality in the Swedish music scene.

- Evterpe aims to create a more attractive climate for music composers, musicians, educators, reserchers, journalists and listeners.

- Evterpe´s fundamental goal is to support women working with culture characterized as masculine.

- Evterpe organizes concerts in all musical genres, as well as seminars, lectures, workshops and theme days in Stockholm and the local region.

- Evterpe wants to function as a network and forum for exchange of experience and knowledge of women in the music scene.

In recent years, Evterpes interest in female composers has increased, especially in the non-living. This interest resulted in the publication of the music book "Hidden Treasures" in 2009. The book contains a total of 16 songs from five centuries, from baroque to contemporary music, and are all composed by women. The majority of the songs had never been released and several of them only existed in the original, handwritten, copies. The music book can be ordered directly from Evterpe.

 

Evterpe - Stockholm

Christina Falk, Presidente of Evterpe – Stockholm
Persson   Nejlikevägen 14
650 Tullinge, Sweden

www.evterpe.se

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Impra Sweden

impra-swedenImpra är en förening och ett nätverk som bildades 2006 på initiativ av Lina Nyberg och Gunilla Törnfeldt (f. Hedin). Namnet är en ordlek av ordet ”improvisation” med en feminin ändelse. IMPRA är inte en kvinnoförening men föreningens syfte är främst att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett genre. IMPRA är öppen för alla som delar föreningens mål och visioner oavsett kön, sexuell läggning och härkomst.

IMPRA har på fem år utvecklats till att vara en viktig och inflytelserik del i Sveriges jazzliv. Föreningen har sedan år 2007 erhållit statligt verksamhetsbidrag och arbetar både förebyggande och konfrontativt. IMPRAS tre största lokala regioner driver klubbar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Föreningen fungerar som ett bollplank och samarbetspartner till de största jazzfestivalerna, organisationerna, institutionerna och skolorna i Sverige, för att hjälpa dem i sitt jämställdhetsarbete. På IMPRAS hemsida kartläggs och presenteras kvinnliga musiker. I sitt nyhetsbrev tipsar de sina medlemmar om stipendier, bidragsansökningar, festivaler och annan viktig information. Tillsammans med en jämställdhetskonsult och Kungliga Musikhögskolan anordnar de fortbildningskurser i genus och jämställdhet för musiklärare. Styrelsemedlemmar deltar ofta i debattpaneler eller kan uttala sig i media i jämställdhetsfrågor för att diskutera eventuella problem och förslag på förändringar. Som ringar på vattnet av bildandet av föreningen startade danska musiker år 2008 ett eget IMPRA i Danmark och en liknande organisation är också på väg att bildas i Österrike.

Styrelse
Ordförande: Anna Lundqvist   Vice ordförande: Lina Nyberg
Kassör: Erika Angell

Ledamöter
Anna Roxenholt (Sekreterare)
Carolina Wallin Perez (Region IMPRA Öst)
Jenny Gustafsson (Region IMPRA Väst)
Linnéa Henriksson (Region IMPRA Syd)
Petra Ahlmark (Suppleant)   Joakim Milder (Suppleant)

 

impra-sweden01en

Impra is an organisation and network formed in 2006 by Lina Nyberg and Gunilla Törnfeldt (b. Hedin). The name of the organisation is a quibble combining the word ”improvisation” with a feminine ending. IMPRA does not aspire to be a women’s organization, but the primary purpose of their activity is to support and promote women musicians who works with improvisation in any form regardless of genre. IMPRA is open for everyone who shares the goals and visions of the organisation, regardless of gender, sexual preference, or ethnic origin.

In the last five years, IMPRA has become an important and influential part of the jazz scene in Sweden. The organisation has since 2007 received government grants and works both with measures of prevention and confrontation. The three biggest local regions organise concerts in Stockholm, Gothenburg and Malmö. The organisation acts as a sounding board or partner to the biggest jazz festivals, organisations, institutions and schools in Sweden, to help them in their work with gender and equality. On the homepage of IMPRA they chart and present women musicians. In their newsletter they supply their members with information about scholarships, grants applications, festivals and other important data. Together with a gender consultant and the Royal College of Music they organize courses in gender and equality for music teachers. Board members of IMPRA also often participate in panel discussions or give comments or statements in media on issues of equality in music.   As a direct impact of the founding of IMPRA in Sweden, Danish women musicians launched their own IMPRA in Denmark in 2008 and another new IMPRA organisation is about to be founded by women musicians in Austria.

Board of directors
Chairman: Anna Lundqvist
Vice Chairman: Lina Nyberg   Treasure: Erika Angell

Board members
Anna Roxenholt (Secretary)
Carolina Wallin Perez (region IMPRA East)
Jenny Gustafsson (region IMPRA West)
Linnéa Henriksson (region IMPRA South)
Petra Ahlmark (alternate member) Joakim Milder (alternate member)

 

Impra

President - Lina Nyberg
Ragvaldsgatan 19 B
118 46 Stockholm - Sweden

www.linanyberg.se
www.impra.se
www.myspace.com/impramusic

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KVAST

KVAST

President – Ylva Q. Arkvik, composer

Lindevägen 29
S-120 48 Enskede gård - SWEDEN

www.kvast.org
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.