Music Centre Slovakia

Logo MCSHudobné centrum (HC) je štátnou organizáciou s medzinárodnou pôsobnosťou zameranou na dokumentáciu, prezentáciu a vydavateľské aktivity. Hlavným poslaním Hudobného centra je propagácia slovenskej hudby, a to prostredníctvom organizovania medzinárodných festivalov či koncertov, účasti na medzinárodných európskych projektoch, vydávania CD nosičov, kníh o hudbe a partitúr, dokumentovania hudobného života na Slovensku. Hudobné centrum spravuje a pravidelne aktualizuje databázový systém s údajmi (dostupné sú na webovej stránke www.hc.sk) o slovenských hudobných osobnostiach všetkých žánrov, o hudobných udalostiach na Slovensku aj s hudobným adresárom a pre verejnosť je v Hudobnom centre k dispozícii študovňa. Hudobné centrum je organizátorom dvoch medzinárodných hudobných festivalov (Melos-Étos, Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline), koncertov slovenských aj zahraničných umelcov doma i v zahraničí, muzikologických stretnutí atď. Zároveň je Hudobné centrum vydavateľstvom hudobných kníh, CD, DVD, notového materiálu komornej hudby a mesačníka Hudobný život, ktorý je jediným odborným hudobným časopisom na Slovensku. Hudobné centrum sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodnom hudobnom veľtrhu MIDEM a je členom medzinárodných organizácií IAMIC, IAML a ECPNM.

Music Centre Slovakia (MCS) is a documentation, promotion and publishing state organization with nationwide activities, whose mission is to promote Slovak music and musical culture through the organization of international festivals, concerts with Slovak compositions, participation in international European projects, publishing CD-s, books on music and scores, documentation of musical life in Slovakia. MCS develops and updates the databases system with information (available on the website www.hc.sk) on Slovak musical personalities of all musical genre, musical events, Slovak music directory and provides a well equipped public study room. Music Centre Slovakia organizes international music festivals (Melos-Ethos, Central European Music Festival in Žilina), concerts of Slovak and foreign artists and music at home and abroad, musicological events etc. At the same time, Music Centre Slovakia publishes books, chamber music scores and the monthly magazine Hudobný život (Musical Life), which is the only specialized music magazine in Slovakia, produces CD-s and DVD-s. Music Centre Slovakia regularly takes part in the international music fair MIDEM and is member of international associations such as IAMIC, IAML and ECPNM.

 

Music Centre Slovakia
Director: Mgr. art. Oľga Smetanová
Michalská 10
815 36 Bratislava
Slovakia
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
URL: www.hc.sk