NGO NEO MUSICA KOSOVO

neo-music-kosovoOrganizatës jo qeveritare Neo Musica – Kosovo është themeluar me qëllim të: zhvillimit dhe përparimit të artit muzikor e veçanërisht të artit muzikor bashkëkohor.

Për përmbushjen e qëllimeve organizata ka këto aktivitiete:

 • Organizimin e aktiviteteve kulturore me përmbajtje nga lëma muzikore;
 • Organizimin e festivaleve muzikore me karakter edukativo – kulturor të brezit të ri;
 • Afirmimi i talenteve të reja femra në muzikë;
 • Afirmimin e muzikës klasike në mesin kosovar;
 • Sfera e kompozimit; Njohja e krijimtarisë nga kompozitoret femra;
 • Sfera e muzikologjisë;
 • Sfera e interpretimit;
 • Edukimi bashkëkohor muzikor;

Anëtarësimi në organizatë është i hapur për çdo person pa marrë parasysh racën, gjininë, orientimin seksual, shtetësinë, kombësinë, religjionin, moshën dhe aftësitë fizike. Duke marr parasysh përvojën gjatë këtyre viteve të organizatës, vërehet interesim i madh i të rinjëve për tu anëtarësuar në organizatën kulturore Neo Musica.

Ne si pjesë e organizatës jemi duke punuar për të arritur objektivat të cilat i kemi caktuar qysh në themelimin e saj, veqanërisht për të afirmuar krijimtarinë artistike muzikore, duke veçuar gjininë femërore, pasiqë siç dihet në shumë vende të botës është më e diskriminuar dhe ka nevojë për mbështetëje.

Organizata si aktivitet të vazhdimit do të ketë:

 • Punimi me WIMUST (Gratë në muzikë Strategjia unike për talent) në Enciklopedia and Biblography për femra;
 • Vazhdimin e Festivalit për fëmijë 'Lyra Fest"
 • Organizimi i konferencave ndërkombëtare në Kosovë - Prishtinë përmes NeoMusica për kompozitoret femra, ku ato do të kenë mundësi për të ndarë njohuritë dhe punën e tyre në mes;
 • Organizimin e koncertit me vepra dhe interpretime nga femrat me slogan "Women in Music";
 • Publikimin dhe afirmimin e krijimtarisë nga femrat;
 • Pjesmarrje në Festivale, koncerte të ndryshme muzikore;
 • Përpjekje për të futur në program instrumental vepra të kompozitoreve femra.
 • Përpjekje për të futur në program shkollor kompozitoret e famshme botërore, pasiqë nuk mund të gjendet fare, madje as Clara Shumann.
 • Hulumtime muzikologjike mbi origjinën dhe zhvillimin e muzikës artistike të Kosovës.

OJQ Neo Musica, që nga viti 2007 organizon festivalin mbarëkombëtar të këngës për fëmijë "Lyra Fest". Festival ky, i mbështetur nga Ministria e Kulturës, Komuna e Gjakovës dhe të tjerë sponsor. Si organizator jemi të fokusuar ti përkrahim më tepër krijimet, tekstet dhe interpretimet nga gjinia femërore.
Anëtarët tonë kanë marrë pjesë në shumë Festivale dhe koncerte të organizuara në Kosovë dhe jashtë Kosovës, ku femrat kompozitore kanë treguar mjaft sukses dhe kanë fituar qmime të rëndësishme.


enNon-governmental organization Neo Musica - Kosovo was established in order to: development and advancement of musical art, especially the contemporary music art.

To accomplish it's aims, the organization has these activities:

 • Organization of cultural activities with musical content;
 • Organization of music festivals with educational – cultural character for the younger generation;
 • Affirmation of younger female talent in music;
 • Promotion of classical music among Kosovari;
 • Field of composition; recognition of creativity by women composers;
 • Field of musicology;
 • Field of interpretation;
 • Contemporary music education;

Membership in the organization is open to any person regardless of race, gender, sexual orientation, nationality, ethnicity, religion, age and physical abilities. Considering the experience of the organization in recent years, we see that there is a great interest in young people to join Neo Musica cultural organization.

We , as part of the organization, are working to achieve the goals that we have set since its establishment, particularly affirming of musical artistic creativity, highlighting the feminine, as it is known in many countries is the most discriminated and need to be supported.

The organization continued activity will be:

 • Working with Women in Music Uniting Strategies for Talent (WIMUST) in Encyclopedia and Biblography for women;
 • Continuing Festival for Children 'Lyra Fest "
 • Organizing International conferences in Kosova – Prishtina through NeoMusica for WOMEN composers, where they will have the opportunity to share knowledge and their work between;
 • Organizing concerts with works by women with the slogan "Women in Music"
 • Publication and promotion of creativity by women;
 • Participation in festivals, musical concerts;
 • Attempt to insert women works in the instrumental program;
 • Efforts to introduce in school programmes the most famous women composers, since they can not be found at all, not even Clara Schumann.
 • Musicological research on the origins and development of artistic music of Kosova .
 • NGO Neo Musica, organized Festival for Children "Lyra Fest" since 2007. This festival, supported by the Ministry of Culture, Municipality of Gjakova, Italian KFOR (two years) and other sponsors. As organizers, we are focused to support more creations, texts and interpretations of female gender.

Our members have participated in many festivals and concerts organized in Kosovo and abroad, where women composers have been very successful and have won important prices.

Neo Musica Kosovo

President – Dafina Zeqiri, composer
Kosovo
composers21.com/compdocs/zeqirid.htm